Strona G?ówna     Galeria     Kontakt     Comenius meeting     Program Comenius Grudzień 15 2018 18:43:21
Nawigacja
Portal
  Strona G?ówna
  Program Comenius
  Partnerzy Stowarzyszeni
  Comenius meeting
  Kontakt
  Galeria
  Szukaj

Witamy
Welcome to your site
Wakacje 2009
NewsyWszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom Szko?y ?yczymy udanych wakacji, pe?nych niezapomnianych prze?y? i odpoczynku.

Dzi?kujemy za wspólnie sp?dzony rok: Wam, kole?anki i koledzy, za niesamowit? (produktywn?) atmosfer?, zaanga?owanie, nauczycielom za wspieranie nas i naszego p?du do wiedzy.

Mamy nadziej?, ?e spotkamy si? wszyscy we wrze?niu ze sporym zapasem energii i ch?ci do wspólnej pracy. Do zobaczenia!

Zespó? webmasterski
Comenius w Portugalii cz2
Newsy

SOBOTA 04.10.08

Sobota to czas powrotu do domu. Nasz samolot do Frankfurtu startuje wcze?nie rano. Na lotnisku jeste?my o 5:45. To stanowczo za wcze?nie…

Comenius w Portugalii cz1
Newsy

We wrze?niu 2008 roku nasi uczniowie w ramach programu Comenius mieli okazj? odwiedzi? Portugali?. Ale zacznijmy od pocz?tku…

…wszystko zacz??o si? 27 wrze?nia o godzinie 6: 45 na lotnisku w Krakowskich Balicach. To tu mia?a si? zacz?? nasza licz?ca ponad 3200 km podró?. 

Wakacje 2008!!!
NewsyWszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom Szko?y ?yczymy wakacji udanych, pe?nych niezapomnianych prze?y? i odpoczynku.
Dzi?kujemy za wspólnie sp?dzony rok: Wam, kole?anki i koledzy, za niesamowit? (produktywn?) atmosfer?, zaanga?owanie, nauczycielom za wspieranie nas i naszego p?du do wiedzy.
Mamy nadziej?, ?e spotkamy si? wszyscy we wrze?niu ze sporym zapasem energii i ch?ci do wspólnej pracy. Do zobaczenia!

      Zespó? webmasterski

Comenius Meeting Andrychów English version
Newsy

Between 31 March and 4 April 2008 in our school hallways you could come across young people speaking German, Dutch, Portuguese or Swedish. They were Comenius students.

This year our school had the honour to organize partner schools meeting.

But let’s start from the beginning…….


PI?TEK 04.04.2008
NewsyDzisiaj rano w mi?dzynarodowych zespo?ach uczniowie mieli wybra? zdj?cia na wystaw? „Wielokulturowa Europa w Krakowie”. Nie jest ?atwo wybra? trzy zdj?cia, je?li dzie? wcze?niej zrobi?o si? ich 50 albo i 100.

 10: 00 Teraz zespo?y maj? 30 minut na przygotowanie si? do debaty.

 10: 30 Wybrani w zespo?ach mówcy przedstawiaj? swoje pomys?y jak pomóc imigrantom w przystosowywaniu si? do ?ycia w nowej ojczy?nie. Pó?niej g?osowanie. Trzeba wybra? projekt, na który Unia Europejska przeznaczy 1000 000 €.

 11: 30 W czwartek wszyscy go?cie otrzymali teksty polskich piosenek. Teraz b?d? mieli okazj? zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci wokalne i nie tylko… Us?yszymy Sz?a dzieweczka.., Puszek okruszek, Ogórek, My Cyganie… cz?sto w ca?kowicie nowej i nowatorskiej interpretacji…

 13: 30 Wystawa zdj?? zrobionych w Krakowie. Ka?dy zespó? opowiada o swoim zdj?ciu.

 14: 15 Najwa?niejsze wydarzenie dzisiejszego dnia. Sadzimy „drzewka przyja?ni”. Uczniowie ze wszystkich szkó? partnerskich projektu zasadzili przed budynkiem naszej szko?y drzewka. Mamy nadzieje, ?e b?d? one symbolem programu Comenius, symbolem nawi?zanych znajomo?ci, symbolem przyja?ni pomi?dzy uczniami z pi?ciu europejskich krajów.

 15: 15 Niestety wszystko co dobre szybko si? ko?czy… Nadszed? czas po?egnania. Cho? przebywali?my ze sob? tylko przez tydzie? pomi?dzy nami zrodzi?a si? prawdziwa przyja??. Przy po?egnaniu nawet troszk? pop?akali?my…

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali drobne upominki i pami?tki. Wymienili?my si? adresami, umówili?my si? na nast?pne spotkanie w Portugalii. Wi?c…

 

SEE YOU IN VILA REAL!

 

Opracowa? Przemys?aw Chmiel
CZWARTEK 03.04.2008
Newsy

Na czwartek zaplanowali?my wycieczk? do Krakowa. W drodze do Krakowa zatrzymali?my si? w Wadowicach. Postanowili?my skorzysta? z okazji i pokaza? naszym go?ciom dom rodzinny Karola Wojty?y.

11: 00 Jeste?my w Krakowie. Oprócz zwiedzania uczniowie maja do wykonania zadanie zwi?zane z projektem. Zostali poproszenie o wykonanie zdj?cia „Wielokulturowa Europa w Krakowie”. Zdj?cia zostan? zaprezentowane w pi?tek na specjalnej wystawie.

Nasz? wizyt? nieprzypadkowo zaczynamy od Kazimierza. Krakowski Kazimierz jest miejscem szczególnym i niezwyk?ym, a zarazem ró?norodnym pod wzgl?dem spo?ecznym, kulturowym, architektonicznym czy religijnym. Tutaj historia przeplata si? z ?yciem wspó?czesnym na ka?dej z ulic i w ka?dej z kamienic. Jedynie tu mo?emy zaobserwowa? przenikanie si? tradycji chrze?cija?skich oraz ?ydowskich – na przyk?ad w miejscach gdzie krzy?uj? si? ulice Rabina Meiselsa z ulic? Bo?ego Cia?a czy ulica Berka Joselewicza z ulic? ?w. Sebastiana. Dawny Kazimierz dzieli? si? na cz??? chrze?cija?sk? i ?ydowsk?. Miasto ?ydowskie obejmowa?o teren obecnych ulic Miodowej, Starowi?lnej, ?w. Wawrzy?ca, W?skiej, Józefa i Nowej, by?y one wydzielone parkanami i kamiennym murem, który istnia? do 1800 roku. Natomiast na przeci?ciu ulic Jakuba i Józefa mie?ci?a si? jedna z trzech bram wjazdowych. Centrum stanowi?a dzisiejsza ulica Szeroka. Tam te?, a tak?e w s?siednich uliczkach powsta?y liczne bó?nice, cmentarz, ?a?nia kahalna oraz liczne kamienice.Opracowa? Przemys?aw Chmiel


?RODA 02.04.2008
Newsy ?roda to by? dzie? sportowy. Dzi?ki Pani Marzenie Sujkowskiej i zaproszonym przez ni? go?ciom uczestnicy spotkania mogli wzi?? udzia? w zaj?ciach jogi i aeroboxingu. Niektórzy naprawd? mocno si? porozci?gali. Na koniec mecz pi?ki siatkowej.

 

14: 00 Zeszli?my do podziemia… Dos?ownie. W szkolnej piwnicy wykonali?my mural (malowid?o ?cienne) promuj?ce program Comenius. Ka?da z dru?yn dosta?a p?dzle, pojemniki z farb?, 3 metry ?ciany i … namalowa?a co? charakterystycznego dla swojego kraju. W piwnicy pojawi?a si? Brama Brandenburska, reklama Volvo i Ikei, wiatrak, krowa drewniaki…


Opracowa? Przemys?aw Chmiel

WTOREK 01.04.2008
Newsy

O 09:00 rozpocz?li?my od multimedialnych prezentacji szkó? i miast partnerskich (to taka niepisana tradycja, ?e na ka?de spotkanie wszystkie szko?y przygotowuj? krótkie prezentacje o swoich szko?ach i miastach, z których pochodz?). Zobaczyli?my mi?dzy innymi Holenderskie tulipany, dolin? rzeki Douro w Portugalii ratusz w Osnabrueck, katedr? w Haarlem.

10: 00 Dzisiaj czeka?a na nas mi?dzynarodowa debata parlamentarna dotycz?ca projektów dzia?a? integruj?cych mniejszo?ci narodowe w pa?stwach UE.

Bior?cy udzia? w debacie podzieleni zostali na 5 grup ( frakcji parlamentarnych). Ka?da frakcja ma za zadanie opracowa? propozycje wydania 1 mln euro na dzia?ania zmierzaj?ce do integracji mniejszo?ci narodowych w pa?stwach UE.

Proponowane dzia?ania:

a) Organizacja cyklu imprez kulturalnych ( przegl?dy filmowe, teatralne, folklorystyczne itd.)

b ) Utworzenie internetowego serwisu spo?eczno?ciowego

c) Organizacja szkolnictwa u?atwiaj?cego mniejszo?ci? narodowym integracj?

d) Dofinansowanie wymiany m?odzie?y ze szko?ami z pa?stw emigracyjnych

e) Organizacja rozgrywek sportowych

f) Organizacja lektoratów j?zyków obcych

14: 00 Wraz z Panem Olgierdem Morawskim pojechali?my do O?wi?cimia zwiedzi? KL Auschwitz-Birkenau – niemiecki zespó? obozów koncentracyjnych i obozów zag?ady na terenie O?wi?cimia i pobliskich miejscowo?ci istniej?cy w latach 1940-1945. Symbol ca?ego systemu koncentracyjnego i machiny zag?ady. Nazwy Auschwitz i Birkenau s? niemieckimi odpowiednikami polskich nazw O?wi?cim i Brzezinka, stosowanymi podczas okupacji Polski 1939-1945. Jest to jedyny obóz koncentracyjny znajduj?cy si? na li?cie ?wiatowego dziedzictwa UNESCO. Wizyta ta zrobi?a naprawd? bardzo du?e wra?enie na naszych go?ciach.

 

Opracowa? Przemys?aw Chmiel

PONIEDZIA?EK 31.04.08
Newsy

O 09:00 Odby?o si? oficjalne rozpocz?cie spotkania. Pan dyrektor Tomasz Bizo? powita? uczestników spotkania w Andrychowie. Wszyscy uczestnicy zostali oficjalnie przedstawieni, otrzymali specjalne identyfikatory. Nauczyciele ze szkó? partnerskich podzi?kowali za ciep?e przyj?cie i przekazali drobne upominki od swoich dyrektorów dla naszej dyrekcji.

10: 00 Wyjazd na warsztaty garncarstwa do Stryszawy. Uczestnicy wyjazdu mieli okazj? wypróbowa? swoje umiej?tno?ci artystyczne na prawdziwym kole garncarskim. Ka?dy mia? szans? samodzielnie wykona? przedmiot z gliny. Wychodzi?o ró?nie raz miseczka, innym razem popielniczka a nawet podstawka do jajka.

 

15: 00 Po smacznym obiedzie i chwili odpoczynku wszyscy uczestnicy spotkania wzi?li udzia? w wyk?adzie z historii krajów-uczestników spotkania przygotowanym przez Pani? Anet? Skowron i Pana Olgierda Morawskiego. Po wyk?adzie ?wiczenia w grupach. Ka?dy kraj mia? za zadanie u?o?y? wydarzenia ze swojej historii w kolejno?ci chronologicznej… Nie by?o ?atwo. Do zadania w??czyli si? równie? nauczyciele. Dzie? zako?czy? si? quizem, który polega? na rozpoznawaniu s?awnych postaci z historii Europy.

Opracowa? Przemys?aw Chmiel

SOBOTA 29.03.2008, NIEDZIELA 30.04.2008
Newsy

Oficjalnie spotkanie rozpoczyna si? 31 marca (w poniedzia?ek) jednak wszyscy uczestnicy spotkania dotarli do Andrychowa wcze?niej. Holendrzy i Portugalczycy w sobot? a Szwedzi i Niemcy w niedziel?.

Nauczyciele zamieszkali w hotelu. Uczniów z zagranicy w swoich domach przyj?li uczniowie naszej szko?y: Teresa Herma, Angelika Tempka, Kinga Matlak, Katarzyna Ku?ma, Anna Graca, Paulina Wadowska, Monika Wolas, Marzena Nogaj, Krzysztof  Lachendro, Adrian D?browski, Magdalena Gorczowska, Michalina Ko?aczek, Kamila Legie?, Anna Rusinek, Bogus?aw Tomczyk, Krzysztof Grocki, Anna Ko?aczek, Justyna Bucha?a.

W spotkaniu uczestnicz? równie? uczennice naszej szko?y, które bra?y udzia? w spotkaniu w  Osnabrueck Ewa Semikow, Joanna Zemanek, Monika ?y?a.

                                                                                       Opracowa? Przemeys?aw Chmiel

Strona 1 z 2 1 2 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Losowa Fotka
Comenius - 31.03.08
Comenius - 31.03.08
Comenius Meeting Andrychów Apr 08